CORPTraC
Corporate Operation and Knowledge Tracking

CORPTrac คือ Software ระบบ Application Server ศูนย์กลางทำหน้าที่รวบรวมข้อมูล การทำงานของพนักงานในองค์กรตลอด 24 ชั่วโมง โดยทำการบันทึกวีดีโอการทำงานของพนักงานทุกคน บันทึกข้อมูลทุกรูปแบบ ภาพตัวบุคคล, เสียงสนทนาระหว่างพนักงาน, หน้าจอการใช้งาน Computer ทุกจอ, โปรแกรมทั้งหมดที่เปิด, หน้าเว็บไซต์ทั้งหมดที่เปิด, การใช้ Mouse, การพิมพ์ข้อความ Keyboard

จุดประสงค์เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์และใช้ในการพัฒนาการทำงานของพนักงานทุกคนอย่างต่อเนื่อง เพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของทั้งองค์กร เพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธรุกิจ สร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง

ประโยชน์ที่ได้รับจากการติดตั้งระบบ CORPTraC ในองค์กร
ควบคุมตรวจสอบการทำงานของพนักงานให้ทำงานเต็มประสิทธิภาพ อย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาการทำงาน
ป้องกันความผิดพลาด หรือ การทำงานที่ไม่เหมาะสมของพนักงาน หรือ การทุจริตในการทำงาน เนื่องจากมีการบันทึกข้อมูลทุกอย่างระหว่างการทำงาน เมื่อพนักงานตระหนักว่ามีการเก็บข้อมูลดังกล่าว ทำให้ต้องระมัดระวังหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดหรือเกิดน้อยที่สุด
ตรวจสอบค้นหาพนักงานที่ทำงานไม่มีประสิทธิภาพ นำข้อมูลที่บันทึกมาวิเคราะห์การทำงานของพนักงานแต่ละคนว่า ขาดความรู้หรือทักษะทางด้านใด ค้นหาจุดอ่อนของพนักงานแต่ละคน จากนั้นจึงแก้ไขจุดอ่อน โดยการจัดอบรมหรือฝึกสอนหรือให้ความรู้เพิ่มเติมในส่วนที่พนักงานยังขาดอยู่ ทำให้องค์กรสามารถแก้ไขปัญหาบุคลากรไม่มีประสิทธิภาพได้เป็นอย่างดี
ค้นหาพนักงานที่ทำงานได้โดดเด่นมีประสิทธิภาพ สังเกตวิเคราะห์บันทึกขั้นตอนทำงานและเทคนิคหรือความรู้ที่ใช้ในการทำงาน จากนั้นจึงนำไปถ่ายทอดสอนให้แก่พนักงานคนอื่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทั้งองค์กรโดยรวมได้ทันที
เพิ่มผลกำไรและความสามารถในการแข่งขันขององค์กร จากการตรวจสอบและพัฒนาการทำงานของพนักงานอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา สร้างความแตกต่าง ทำให้ทั้งองค์กรมีประสิทธิภาพเหนือกว่าคู่แข่งอื่นในธุรกิจ
ลดการขัดแย้งในทีม ลดปัญหาว่าพนักงานบางท่านอาจทำงานน้อยกว่า บางท่านมากกว่า เกิดความไม่เท่าเทียมกันในปริมาณงาน เนื่องจากทุกคนต้องพยายามทำงานอย่างเต็มที่ให้มากที่สุดเนื่องจากมีการตรวจสอบเก็บข้อมูลอยู่ตลอดเวลา
รวบรวมองค์ความรู้ทุกส่วนภายในองค์กรจากการทำงานของพนักงานทุกคน ไว้ที่ระบบวีดีโอส่วนกลาง จัดระเบียบความรู้อย่างมีระบบ ง่ายต่อการเรียกดู
พัฒนาทักษะของพนังงานแต่ละคนด้วย VDO Knowledge DataBase ส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งพนักงานปัจจุบันและพนักงานใหม่
ลดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการฝึกอบรมพนักงานใหม่ เนื่องจาก พนักงานใหม่สามารถเข้าถึงวีดีโอข้อมูลความรู้ส่วนกลางขององค์กร สามารถเรียนรู้งานด้วยตัวเองอย่างมีประสิทธิภาพ
เนื่องจากมีการบันทึกวีดีโอตลอด ดังนั้นหากพนักงานค้นพบหรือคิดพัฒนาเทคนิควิธีการทำงานที่ดีกว่าเดิม สามารถเรียกดูย้อนหลังและถ่ายทอดให้บุคคลอื่นได้ทันที ผลคือทำให้ทั้งทีมสามารถพัฒนาประสิทธิภาพได้อย่างต่อเนื่อง
สร้างระบบตรวจสอบย้อนหลังให้กับองค์กร ในหลายอุตสาหกรรม มีระบบตรวจสอบย้อนหลังให้ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจในการซื้อสินค้าหรือบริการของบริษัท ว่าสินค้าบริการที่ซื้อ ได้มาตราฐานและมีคุณภาพ

สอบถามรายละเอียดเพื่อขอ Demo ระบบ กรุณาโทร : 083-248-0022 , 084-643-4996 , 02-047-0022

Features รายละเอียดระบบ

All Activity Recorder บันทึกการทำงานของพนักงาน ครอบคลุมทุกข้อมูล

 • บันทึกวีดีโอภาพหน้าจอ Monitor ทุกหน้าจอ บันทึกการใช้คอมพิวเตอร์ระหว่างการทำงานทั้งวัน
 • บันทึกวีดีโอภาพและเสียง (Webcam) พนักงานขณะนั่งทำงาน ทุกอิริยาบถ ทุกการกระทำ และบทสนทนาในระหว่างการทำงานทั้งวัน
 • จากวีดีโอที่ถ่ายภาพพนักงาน ระบบทำการวิเคราะห์ภาพ เพื่อบอกว่าเป็นพนักงานคนใดที่กำลังใช้คอมพิวเตอร์ (Face detection and recognition) และสามารถตรวจสอบจากภาพได้ว่าไม่มีพนักงานนั่งประจำที่เครื่องอยู่
 • สามารถบันทึกช่วงเวลาทำงานว่าเริ่มงานกี่โมงเลิกงานกี่โมง ระยะเวลารวมที่ประจำนั่งทำงานที่เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อนำไปใช้ประเมินผลการทำงาน
 • บันทึกทุกโปรแกรมที่พนักงานเปิดใช้ (รวมถึงรายละเอียดการใช้โปรแกรมเบื้องต้น เช่น ชื่อไฟล์ที่เปิด) โดยบันทึก Window Title ของโปรแกรม ระหว่างการทำงานทั้งวัน
 • บันทึกทุกเว็บไซต์ที่พนักงานเปิด เก็บข้อมูลครบทุกโปรแกรมเปิดเว็บ Web browser ไม่ว่าจะเป็น google chrome, ie, firefox, safari, หรือโปรแกรมเปิดเว็บอื่นทั้งหมด
 • บันทึกการใช้งาน keyboard ข้อความที่พิมพ์ทั้งหมด ทั้งข้อความที่ถูกลบด้วย
 • บันทึก ช่วงเวลาที่ไม่มีการพิมพ์หรือไม่มีการเคลื่อนที่ของ mouse แสดงว่าเป็นช่วงเวลาทีไม่มีการใช้งานคอมพิวเตอร์ พนักงานอาจไม่ได้นั่งประจำอยู่ที่เครื่อง

ตารางเวลาแสดงข้อมูลง่ายต่อการเรียกดู

ส่วนแสดงผลของข้อมูลวีดีโอที่ถูกบันทึก ในรูปแบบของตาราง ช่วงเวลา แบ่งตามชั่วโมงและนาที ทำให้ง่ายต่อการเรียกดูและนำข้อมูลไปวิเคราะห์การทำงานของพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สามารถเรียกดูวีดีโอเฉพาะช่วงเวลาที่สนใจ เรียกดูตามโปรแกรมที่เปิด หรือ หน้าเว็บที่เปิด ไม่ต้องไล่ดูวีดีโอทั้งหมดให้เสียเวลา เพิ่มความเร็วในการตรวจสอบการทำงาน

ระบบแจ้งเตือนเหตุการณ์สำคัญ

แจ้งเตือน การเปิดเว็บไซต์ไม่เหมาะสม สามารถเพิ่มลดรายชื่อเว็บที่ต้องการแจ้งเตือนได้ตลอด

แจ้งเตือน การไม่เคลื่อนที่ของ mouse หรือ ไม่มีการพิมพ์ keyboard แสดงว่าพนักงานอาจจะไม่ได้ประจำอยู่ที่เครื่อง หรือ อาจจะนั่งที่เครื่องแต่ไม่ได้ทำงานอยู่ เช่น นั่งเล่นมือถือ social media

สามารถกำหนดรายชื่อ Email ที่จะรับการแจ้งเตือนได้หลาย Email

ระบบจัดการข้อมูลวีดีโอและกำหนดสิทธิ์การดู

สามารถเลือกวีดีโอที่สำคัญ นำมาสร้างเป็นฐานข้อมูลความรู้ประจำองค์กร Knowledge Database ส่งต่อ share ความรู้ภายในองค์

สามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าดูวีดีโอได้หลายระดับ กำหนดสิทธิ์การเปิดวีดีโอแยกตามบุคคลหรือกลุ่ม

เครื่องเล่นวีดีโอหลายรูปแบบและแปลงเป็นภาพได้

สามารถกำหนดค่าความเร็วในการเล่นวีดีโอได้หลายระดับ สามารถย่อหรือขยายขนาดภาพวีดีโอให้ง่ายต่อการดู

ระบบแปลงวีดีโอเป็น รายการภาพ ตามนาทีหรือวินาทีโดยระบุช่วงเวลาได้ และสามารถ ส่งต่อ share ภาพได้ และแสดงรูปในลักษณะเป็น slide รูปเพื่อง่ายต่อการไล่ดู

ระบบตัดต่อวีดีโอ

สามารถตัดวีดีโอเฉพาะช่วงเวลาที่ต้องการ และสามารถรวมวีดีโอย่อยมาต่อเป็นวีดีโอยาวได้ สามารถเรียงลำดับวีดีโอได้

วีดีโอที่ถูกตัดต่อแล้ว สามารถสร้างข้อความและรูปภาพบรรยายประกอบสำหรับแต่ละวีดีโอ เพื่อนำไปใช้ในการถ่ายทอดความรู้ได้ดีขึ้น

ระบบ Application Server กลาง รองรับการขยายหลาย Hard Disk

รวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่ Server ศูนย์กลาง ทำให้ง่ายต่อการดูแล

รองรับการบันทึกข้อมูล หลาย Hard Disk แบบคู่ขนาน เพื่อเพิ่มความเร็วในการเขียนไฟล์วีดีโอ และสามารถขยายและเพิ่มจำนวน Hard Disk ได้ไม่จำกัด ทำให้สามารถบันทึกข้อมูลย้อนหลังระยะเวลานานแค่ไหนก็ได้

ระบบสำรองข้อมูลไม่จำกัดขนาดข้อมูล

ระบบสำรองข้อมูล Backup ข้อมูลย้อนหลังได้แบบไม่จำกัดระยะเวลาไม่จำกัดขนาดข้อมูล

ระบบเรียกกลับข้อมูลที่ Backup (Restore VDO Files) แบบยืดหยุ่น เลือกเรียกกลับแค่บางวีดีโอที่ต้องการดูได้

Pricing

ราคาต่อ 1 Application Server
589,000 ฿

รายละเอียด

 • ติดตั้งโปรแกรมและตั้งค่าในเครื่อง Client (เครื่องคอมพิวเตอร์ของพนักงาน) ได้จำนวน 20 เครื่อง บันทึกข้อมูลการทำงานพนักงานได้ 20 คน (กรณีเพิ่มจำนวนเครื่องที่บันทึกข้อมูล เครื่องละ 1,500 บาท สามารถเพิ่มจำนวนเครื่องพนักงานเพื่อบันทึกการทำงานได้ไม่จำกัด)
 • เครื่อง Application Server 1 เครื่อง (2 Hard Disk ความจุข้อมูลรวม 4 Terabytes)
 • บริการติดตั้ง Server เข้าระบบ Network ในองค์กร (รวมติดตั้งสายไฟปลั๊กและสายLan ยาวไม่เกิน 10 เมตร) ตรวจสอบและตั้งค่าระบบเครือข่ายเพื่อให้รองรับการบันทึกข้อมูลได้ครบถ้วน
 • รวมกล้อง Full HD WebCam สำหรับบันทึกวีดีโอภาพและเสียงพนักงานจำนวน 20 เครื่อง
 • ฟรีค่าบริการดูแลระบบ Backup ข้อมูล และ Upgrade Application Version ใหม่ ระยะเวลา 1 ปี (สำหรับปีถัดไปคิดค่าบริการ 15,900 บาทต่อปี)

ติดต่อเรา

สอบถาม / นัด Demo ระบบ